Verliespolis

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.verliespolis.nl (hierna te noemen: 'de Verliespolis Website') van Stichting Verliespolis.

Door de Verliespolis Website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden.

Beschikbare informatie
De Verliespolis Website is bedoeld als algemene informatie met betrekking tot de collectieve actie(s) welke door Stichting Verliespolis worden gevoerd. De informatie op de Verliespolis Website is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. De informatie op de Verliespolis Website kan in geen geval als een aanbod worden beschouwd, en dient niet als advies of tot het aansporen van enige actie te worden opgevat. Indien de gebruiker zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet de gebruiker dat voor eigen rekening en risico.

Stichting Verliespolis is te allen tijde bevoegd de informatie en gegevens op de Verliespolis Website (inclusief deze disclaimer) onaangekondigd te wijzigen.

Gebruik van de Verliespolis Website
Het is de gebruiker van de Verliespolis Website slechts toegestaan voor eigen gebruik de gegevens en informatie op de Verliespolis Website op te slaan, af te drukken, te analyseren en (gedeeltelijk) te kopiëren. Het is niet toegestaan om informatie van de Verliespolis Website te verspreiden, te publiceren, over te dragen, te reproduceren, of op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Verliespolis. Er worden uitdrukkelijk geen licentierechten of gebruiksrechten (anders dan voor het hierboven beschreven eigen gebruik) aan de gebruiker van de Verliespolis Website verleend. Stichting Verliespolis behoudt alle rechten (waaronder alle geregistreerde eigendomsrechten alsmede de rechten op alle niet geregistreerde merken, auteursrechten, teksten, grafische materiaal en logo's) met betrekking tot de op de Verliespolis Website gepresenteerde informatie.

De Verliespolis Website is gericht op gebruikers in Nederland. Personen die buiten Nederland toegang tot de Verliespolis Website wensen, of gebruik van de informatie op de Verliespolis Website wensen te maken, dienen zelf na te gaan of de informatie daarvoor geschikt is. Stichting Verliespolis staat er niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Links naar de Verliespolis Website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stichting Verliespolis.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Stichting Verliespolis geeft geen enkele garantie betreffende de beschikbaarheid, toegang en gebruik van de Verliespolis Website. Stichting Verliespolis staat ondanks de door Stichting Verliespolis gehanteerde zorgvuldigheid, niet in voor de actualiteit, juistheid, en volledigheid van op de Verliespolis Website geboden informatie en gegevens. De gebruiker aanvaardt dat toegang tot en het gebruik van de Verliespolis Website, alsmede het gebruik van de op de Verliespolis Website geboden informatie, volledig op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.

Stichting Verliespolis is niet verantwoordelijk voor het bijhouden, verbeteren, vernieuwen of schrappen van informatie op de Verliespolis Website, noch is zij verantwoordelijk voor onderhoud van de Verliespolis Website of de (al dan niet in eigendom van Stichting Verliespolis staande) netwerken en computersystemen.

De Verliespolis Website bevat links en toegangen tot andere door derden onderhouden websites. Stichting Verliespolis geeft geen enkele garantie omtrent de inhoud van deze websites, staat niet in voor enige kwaliteit van de op deze websites aangeboden dienstverlening en informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid daaromtrent.

Stichting Verliespolis garandeert op geen enkele wijze de beveiliging van de Verliespolis Website, en in het bijzonder niet de (on)mogelijkheid van niet geautoriseerde derden zich toegang te verschaffen tot gegevens die de gebruiker via de Verliespolis Website invoert, de (on)mogelijkheid deze te onderscheppen en of te manipuleren.

Stichting Verliespolis wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten welke direct of indirect voortvloeien uit het beschikbaar stellen van de Verliespolis Website aan de gebruiker of het gebruik van de Verliespolis Website door de gebruiker of derden, dan wel voortvloeien uit het via de Verliespolis Website bereikbaar zijn van andere websites.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers en adviseurs van Stichting Verliespolis.

Toepasselijk recht
Op de Verliespolis Website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met de Verliespolis Website en de daarop geboden informatie ontstaan.