Verliespolis

De Stichting Verliespolis onderschrijft de Claimcode en voldoet aan alle bepalingen.

Op twee punten wenst de Stichting een nadere toelichting te geven.

  1. Vergoedingen bestuurders.

    Artikel V (vijf) van de Claimcode stelt: “voor zover bestuurders ten behoeve van de stichting werkzaamheden verrichten die niet rechtstreeks uit hun bestuurstaak voortvloeien ("uitvoerende werkzaamheden”), zijn zij gerechtigd daarvoor een, gelet op aard en intensiteit van de werkzaamheden, niet bovenmatig honorarium te ontvangen."

    De Stichting Verliespolis wenst transparant te maken dat de bovengenoemde vergoeding voor de voorzitter € 290,- per uur bedraagt en voor de overige bestuursleden € 250,- per uur.

  2. Onafhankelijkheid en vermijding van belangentegenstelling.

    Artikel IV (vier) van de Claimcode gaat over de onafhankelijkheid van bestuurders van de claimstichtingen en – verenigingen en het vermijden van belangentegenstellingen. De Stichting Verliespolis houdt zich aan de bepalingen in dit artikel. De bestuurders, toezichthouders en ingehuurde professionals zijn onafhankelijk van elkaar en uitsluitend gericht op het realiseren van de doelstellingen van de Stichting.

Ter voorkoming van misverstanden wil de Stichting Verliespolis echter verduidelijking bieden met betrekking tot twee verbanden die te leggen zijn tussen de voorzitter van de Stichting en andere betrokkenen . De voorzitter is namelijk ook lid van de Raad van Toezicht van de VEB. En de VEB is een van de initiatiefnemers van de Stichting Verliespolis. Namens de VEB heeft de adjunct directeur zitting in het bestuur van Stichting Verliespolis. De Stichting ziet hier geen afwijking van de Claimcode omdat de Raad van Toezicht van de VEB enkel toeziet op het functioneren van de directeur van de VEB. Voorts huurt de voorzitter van de Stichting Verliespolis kantoorruimte bij BarentsKrans Advocaten. Een van de advocaten van de Stichting is daar werkzaam. De Stichting ziet hier geen afwijking van de Claimcode, omdat de voorzitter enkel ruimte huurt en er tussen de voorzitter en de advocaat van de Stichting geen collegiale of hiërarchische band bestaat.